Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
Vraag en Antwoord Agentschap Telecom

 

Wat is tegenwoordig de waarde van de boete die je ontvangt nadat je gepakt bent?

 

De hoogte van de boete varieert tussen de €2500, - en €45.000, - .

Bij het bepalen van de hoogte van de boete wordt met een aantal zaken rekening gehouden.

Heeft een illegale uitzending een verzorging ter grootte van een lokale omroep, dan bedraagt de boete €2500, -.

Is die verzorging echter groter dan is die boete maximaal €45.000, -. Hoe groter het verzorgingsgebied van de illegale uitzending, hoe meer immers de economische belangen van vergunninghouders worden geraakt.

Ook indien veiligheidsbelangen ernstig zijn geraakt (bijvoorbeeld verstoring C2000 of luchtvaartverkeer) wordt de maximum boete opgelegd.

Wordt er gebruik gemaakt van mobiele antenne-installaties, aanstuurzenders of gescheiden opstellingen dan is de overtreding extra verwijtbaar.

Onder gescheiden opstellingen wordt verstaan het gebruik van meerdere percelen ten behoeve van één illegale uitzending.

Bijvoorbeeld als het aggregaat op een ander perceel staat dan de studio.

Bij het gebruik van mobiele antenne-installaties, aanstuurzenders of gescheiden opstellingen tracht de overtreder zich aan het toezicht van het Agentschap Telecom te onttrekken.

Aldoor verplaatsende piratenteams maken de opsporing lastiger.

De aanpak van dergelijke zenders kost meer moeite en inzet van het agentschap en is kostbaarder.

Daarom wordt in dergelijke gevallen de maximum boete van €45.000, - opgelegd.

Ook indien de inspecteurs in de rechtmatige uitoefening van hun taak worden belemmerd geldt de maximum boete van €45.000, -

Bijvoorbeeld als wegen worden geblokkeerd of agressie en geweld tegen hen worden toegepast. Er is dan sprake van een hogere mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

De aanpak vergt in dat geval ook meer mensen en middelen (bijvoorbeeld ondersteuning van Politie).

Er bestaat een spijtoptantenregeling, waarbij de boete wordt gehalveerd, indien de overtreder binnen 10 dagen na ontvangst van de voornemensbrief tot oplegging van sancties de antennes, waarmee de overtreding is begaan, uit zijn antennemast heeft verwijderd.

Deze regeling wordt niet toegepast bij mobiele antenne- installaties, aanstuurzenders of gescheiden opstellingen. De regeling heeft immers alleen zin bij permanente antenne-installaties, waar de kans op herhaling van de overtreding vanaf dat perceel groot is als de antennes blijven hangen.

Ook bij extra verwijtbare overtredingen, of in gevallen waarin zeer ernstige verstoringen in de ether of gevaarlijke situaties zijn opgetreden wordt afgezien van de spijtoptantenregeling.

De overtreding is dan te ernstig voor het matigen van de boete.

 

Er zit veel verschil in de tijd wanneer men een dwangsom binnen krijgt, wat is hier de achterliggende gedachte achter?

 

Er wordt tegenwoordig altijd zowel een boete als een last onder dwangsom opgelegd.

De boete is bedoeld als straf voor het illegaal zenden dat heeft plaatsgevonden. De last onder dwangsom is bedoeld om toekomstige overtredingen te voorkomen.

De tijd die nodig is om deze sancties op te leggen is afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak is, de werkvoorraad en de beschikbare capaciteit bij inspecteurs die het rapport opstellen en de medewerkers die de sancties opleggen.

 

Hoelang is en dwangsom op persoon geldig?

 

De looptijd van die dwangsombeschikking is vijf jaar.

Een last onder dwangsom rust overigens altijd op een persoon, en is daarmee van toepassing op alle percelen van die persoon.

Wordt het maximumbedrag van de last onder dwangsom bereikt dan loopt de last onder dwangsom op dat moment automatisch af.

Bij een nieuwe overtreding volgt dan maatwerk.

Dit kan bijvoorbeeld een strafrechtelijke aanpak betekenen, waarbij taakstraffen aan de orde zijn, evenals inbeslagname van alle materialen die voor de illegale uitzending zijn gebruikt.

 

Wat gebeurd er als je na 2 jaar dwangsom weer gepakt word? Krijg je dan alsnog verhoging van je dwangsom of niet ?

 

Zoals al vermeld bedraagt de looptijd van de last onder dwangsom nu 5 jaar. Als de last is afgelopen en men weer een overtreding pleegt kan een nieuwe last met een looptijd van 5 jaar worden opgelegd. De dwangsom wordt dan verhoogd naar € 4500, - per overtreding per dag tot een maximum van € 67.500, -.

 

Wanneer gaat de dwangsom in, op het moment dat het je medegedeeld is of wanneer je de brief in huis hebt?

 

De Algemene wet Bestuursrecht schrijft voor dat eerst een “Voornemen tot het opleggen van sancties” wordt verstuurd, voordat de boete en last onder dwangsom daadwerkelijk mogen worden opgelegd.

De last onder dwangsom gaat pas in als de “Beschikking tot oplegging van de boete en last onder dwangsom” is ontvangen.

 

Ik krijg een dwangsom op perceel, maar heb het huis verkocht, blijft die dwangsom dan op het perceel staan, dus is het perceel gebonden of op naam+perceel?

 

Een dwangsom wordt altijd op een persoon opgelegd.

Daarmee is die van toepassing op alle eigendommen van deze persoon.

De last kan niet meer worden verbeurd als het oude perceel geen eigendom meer is van deze persoon.

Als deze persoon verhuist en op een nieuw perceel dat hij in eigendom wordt een overtreding gepleegd, dan kan de last wel worden verbeurd.

 

Ik heb een zender in huis staan maar verzorg er geen uitzendingen mee, mag dat of ben ik al strafbaar omdat ik in het bezit ben van een zender?

 

De Telecommunicatiewet stelt dat het aanleggen, geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben of het gebruik van dergelijke radiozendapparaten zonder vergunning niet is toegestaan.

In de huidige werkwijze wordt slechts in uitzonderingssituaties radiozendapparatuur in beslag genomen, omdat niet meer wordt ‘binnengetreden’.

Bij het veroorzaken van ernstige storingen of gevaarlijke situaties met die radiozendapparatuur gebeurt dit wel en riskeert u inbeslagname en strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties.

 

Moet je te alle tijde toegang verlenen aan een medewerker van het AT, dus ook zonder politie of mag je een medewerker van het AT wel de toegang weigeren, moet men bijvoorbeeld beschikken over een huiszoekingsbevel?

 

De medewerkers die controleren op illegale uitzendingen zijn aangewezen als toezichthouder.

In artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat iedereen verplicht is om mee te werken aan een onderzoek van een toezichthouder.

Doet hij dit niet, dan kunnen er sancties worden opgelegd. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen (artikel 5.18 Algemene wet Bestuursrecht).

Het maken van foto’s ten behoeve van het onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Een toezichthouder is bevoegd om zonder toestemming en met medeneming van de benodigde apparatuur elke plaats te betreden.

De toezichthouder mag dus op uw erf komen zonder uw toestemming.

De enige uitzondering is dat hij niet zonder toestemming een woning mag betreden (artikel 5.15 Algemene wet Bestuursrecht).

Toezichthouders kunnen geheel zelfstandig, zonder Politie, werken.

De hulp van de Politie kan echter wel ingeschakeld worden.

De Politie kan, samen met het Openbaar Ministerie, voor een “machtiging tot binnentreden” in een woning zorgen.

Het belemmeren van de werkzaamheden van de toezichthouder, al dan niet middels (bedreiging met) geweld, is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht (artikel 180 en 184).

 

Het is voorgekomen dat een etherpiraat wordt gepakt terwijl hij of zij niet uitzend, sterker nog, niet eens thuis is.

Wat zijn daar de regels voor, hoef je dus niet aanwezig te zijn om gepakt te worden?

En mag een medewerker van het AT maar zo een woning/schuur/studio binnen gaan zonder dat de eigenaar ergens vanaf weet?

 

Wat relevant is, is of er vanaf een perceel wat in eigendom is van deze persoon gezonden wordt of niet.

Als dit het geval is dan kan dit hem worden verweten, omdat de eigenaar het doorgaans in zijn macht heeft de overtreding te voorkomen.

Een toezichthouder mag elke plaats betreden, behalve een woning.

Een woning mag betreden worden met een machtiging tot binnentreden.

De eigenaar hoeft niet thuis te zijn om een woning, studio of erf te betreden.

 

Hoe willekeurig is het beleid van het AT? D.w.z. in welke mate kan een opsporingsambtenaar zelf bepalen wie en wanneer hij kan gaan oppakken?

 

De inzet kan variëren, omdat het Agentschap Telecom prioriteiten aanbrengt in de inzet van medewerkers in bepaalde periodes.

 

In hoeverre kan het agentschap telecom een APV van een gemeente beïnvloeden? Dit a.d.h.v. het mastenbeleid.

 

Agentschap Telecom gaat niet over de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeentes.

Dit is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Agentschap Telecom kan wel haar bevindingen met andere instanties delen, waaronder de gemeente en politie.

Dit kan voor de gemeenteraad aanleiding zijn de APV aan te passen.

Afhankelijk van de situatie en de prioritering kunnen toezichthouders van de betreffende gemeente en opsporingsambtenaren van de politie geheel zelfstandig handhavend optreden tegen bijvoorbeeld vergunningplichtige antenne-installaties en evenementen waar een vergunning voor noodzakelijk is.

 

Wordt er bij elke inbeslagname en/of dwangsom een peilrapport opgemaakt en is dit peilrapport maatgevend voor een eventueel proces?

 

De toezichthouder moet in zijn onderzoek aannemelijk maken dat de overtreding is gepleegd.

Hij doet dit in een Rapport van Bevindingen (RvB).

In zijn RvB geeft hij aan dat hij door middel van peilingen, waarnemingen en andere feiten en omstandigheden tot de conclusie is gekomen dat vanaf een bepaalde antenne-installatie op een perceel is gezonden.

Aan de hand van deze bevindingen zal door sanctiemedewerkers van Agentschap Telecom worden bepaald of er inderdaad sprake is geweest van een overtreding en wat de sanctie wordt.

Ten aanzien van het opleggen van sancties is beleid ontwikkeld waarin is beschreven wat voor sancties in bepaalde situaties kunnen worden opgelegd.

Het RvB en de brieven waarin de sancties worden opgelegd zijn beide onderdeel van het onderzoek ter terechtzitting als een proces is aangespannen tegen de opgelegde sancties.

 

Hoe kan het dat piraat A wordt gepakt met 100 watt, terwijl 1 kilometer verderop piraat B een uitzending heeft met 10 kilowatt en gewoon zijn of haar gang mag gaan?

 

Iedere overtreding kan aangepakt worden.

De prioriteiten bepalen de inzet van de toezichthouders.

Ook kunnen storingsmeldingen over een bepaalde zender aanleiding zijn daar de aandacht op te richtten.

Tot slot is de veiligheid van de medewerkers bepalend.

Indien een situatie als onveilig wordt aangemerkt, dan wordt daartegen (op dat moment) niet opgetreden.

 

Het veel gehoorde verhaaltje is: een etherpiraat stoort. Hoe kan het dan dat iemand met evenementen vergunning kan uitzenden met een niet gekeurde zender? Met andere woorden, men heeft een vergunning en de zender is storingsvrij, heeft men géén vergunning stoort de zender.

 

Etherpiraten storen per definitie, omdat zij gebruik maken van frequentieruimte die aan vergunninghouders is uitgegeven.

De gehele omroepband is volgepland.

De “open plekken” zijn bedoeld als buffer om onderlinge storingen tussen radiostations te voorkomen.

Personen die een evenementenvergunning hebben gekregen, dienen zich aan de technische parameters uit die vergunning te houden.

Die worden steekproefsgewijs geïnspecteerd.

Agentschap Telecom ontvangt overigens weinig klachten over evenementenzenders.

 

Vele legale zenders zitten behoorlijk breed aan de band, wat niet storingsvrij kan zijn, waarom wordt hier niet tegen op getreden?

 

Vergunninghouders dienen zich uiteraard aan de voorwaarden te houden.

Het Agentschap Telecom voert inspecties uit bij vergunninghouders.

Daaruit blijkt inderdaad dat het voorschrift met betrekking tot de frequentiezwaai nogal eens wordt overtreden.

Het agentschap is voornemens hier in de toekomst meer aandacht aan te besteden.

 

Men krijgt een boete van €2.500, - . Als men de antennes uit de mast haalt, dan wordt de boete €1.250, -. Waar staat dit in het Nederlandse wetboek?

 

De Telecommunicatiewet bepaalt (in artikel 15.4) dat Agentschap Telecom een boete van maximaal €450.000, - mag opleggen.

Wat uiteindelijk een redelijke boete is, bepaalt het agentschap in haar sanctiebesluiten en sanctiebeleid.

Voor een illegale uitzending in de omroepband die slechts een bereik heeft ter grootte van een lokale omroep en waar verder ook geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn, geldt de boete van €2.500, -.

Als de overtreder bereid is de antennes uit zijn mast te verwijderen en daarmee de kans op herhaling van een overtreding aanzienlijk verlaagt, vind het agentschap het redelijk om de boete te halveren.

 

BOA Piet geeft bij etherpiraat A een toelichting over hoogte van boetes, werkwijze AT, terwijl BOA Jan bij etherpiraat B een volledig ander verhaaltje vertelt. Welk verhaal klopt er?

 

Het is een feit van algemene bekendheid dat illegaal zenden niet mag.

De waarschuwingsbrief, die aan alle eigenaren of gebruikers van percelen is of wordt uitgereikt geeft duidelijk de consequenties weer die illegaal zenden kan hebben.

De taak van de toezichthouder is om relevante feiten en omstandigheden waar te nemen en overtredingen vast te stellen. Toezichthouders zijn niet bevoegd om sancties op te leggen en het beleid vast te stellen.

Evenwel is het ongewenst dat toezichthouders een verschillende uitleg zouden geven over de consequenties van het illegaal zenden.

Het is voor het agentschap niet na te gaan of hier daadwerkelijk sprake van is.

Overigens is het Agentschap Telecom opgevallen dat er over de aanpak van etherpiraten op internet veel misverstanden en ‘indianenverhalen’ bestaan.

 

Een medewerker van het Agentschap Telecom opende een topic op de website www.etherpiraten.com, met de vraag: wie weet waar De Boer woont? Wat is hiervan de achterliggende gedachte?

 

Het agentschap gaat niet in op individuele gevallen of acties van medewerkers.

 

Wanneer er wetswijzigingen worden doorgevoerd, dient dit toch in de Staatscourant te worden vermeld, of kan het Agentschap Telecom op eigen houtje maar zo wetten aanpassen?

 

Binnen de huidige wetgeving (Telecommunicatiewet, Frequentiebesluit en Algemene wet Bestuursrecht) heeft het agentschap een ruime vrijheid om het toezicht in te richten.

Het illegaal uitzenden is verboden in artikel 10.9 van de Telecommunicatiewet. Het agentschap staat het instrument van (onder meer) de bestuurlijke boete (tot een maximum van €450.000, -) en de last onder dwangsom ter beschikking om hiertegen op te treden.

In de huidige aanpak heeft het agentschap ervoor gekozen overtreders eerst te waarschuwen en hen een uur de gelegenheid te geven een (eerste) overtreding te beëindigen.

De wet verplicht het agentschap niet tot een dergelijke coulante omgang met overtredingen.

Ook is veel energie gestoken in het waarschuwen van alle betrokkenen.

Ook dit is geen verplichting uit de wet.

Mocht de aanpak effectief zijn, dan blijft die zo, maar als dat na verloop van tijd niet meer het geval zou zijn, dan is het wettelijk mogelijk om strenger op te treden.

 

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn gegeven door het Agentschap Telecom.

Derhalve kunnen aan deze antwoorden géén rechten worden ontleend, daar situaties verschillend kunnen zijn.

Er is bij de vraagstelling en beantwoording uitgegaan van "standaard" situaties en niet van situaties waarin bv geweld jegens AT wordt gebruikt.